רש"י על בראשית מו לא

<< רש"י על בראשית • פרק מו
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • טו • יט • כו • כח • כט • ל • לא • לד • 


"ואמרה אליו אחי וגו'" - ועוד אומר לו והאנשים רועי צאן וגו'