רש"י על בראשית ה א

<< רש"י על בראשית • פרק ה
א • ג • כד • כח • כט • לב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"זה ספר תולדות אדם" - זו היא ספירת תולדות אדם ומדרשי אגדה יש רבים

"ביום ברוא וגו'" - מגיד שביום שנברא הוליד