רש"י על איוב לד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אוזן מלין תבחן" - כאשר החיך יטעום האוכל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפטי" - הוכחת דברים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכזב" - אכזיב שופטי שלא דנני אמת

"אנוש" - חולה מכתי כמו ויאנש (שמואל ב יב)

"חצי" - נגעי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יסכן גבר" - לא יהנה אדם אם תמים דרכיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי פקד עליו ארצה" - מי מושל בו לאמר למה כן עשית ולא צויתיך כן כי מי צוהו בממשלתו ולמה ימצא תואנות לבריות אינו צריך להשיב דבר למושל בו לאמר בשביל זאת הרעותי לו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם ישים אליו לבי" - על אדם להשחיתו למה יבא בעלילה עליו הרי מיד יאסוף אליו רוחו ונשמתו רוח ונשמה שלו שהיא (נפוחה בו) ואין מוחה בידו ויגוע כל בשר יחד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם בינה" - ואם אתה רוצה הבין שמעה זאת בינה זו אינה שם דבר אלא ל' צווי כמו בינה הגיגי (תהלים ה) לפיכך שתים אלו טעמן למעלה בבי"ת וכל שאר בינה טעמן למטה בנו"ן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האף שונא משפט" - משפטו של שופט צדק

"יחבוש" - המקום וא"ת אינו משפט כי לא כדין עשה אפשר זאת מי שהוא צדיק מאוד תרשיע

"כביר" - ל' מאוד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האמור למלך בליעל" - וכי הגון וראוי לאמר למלך בליעל ולאמר רשע אל נדיבים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא נשא פני שרים" - כלומר למלך עולם אשר אין משוא פנים לפניו "שוע" - שר כמו ולכילי לא יאמר שוע (ישעיהו לב)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רגע ימותו" - כשירצה

"וחצות לילה" - כמו שעשה למצרים

"יגועשו עם" - כלומר ברגע יעבורו

"ויסירו אביר" - כח שלהם

"לא ביד" - לא ישנו בידם ואין להם כח

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא על איש ישים עוד" - כלומר אמרת לא אך ישים בי (לעיל כג) רק חטאי לבדי ואני משיבך לא ישים הקב"ה על בריותיו עלילות תוספת על פשעם עוד ל' תוספת "להלוך אל אל במשפט" - כשהוא בא על בריותיו להתווכח עמהם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוע" - ירוצץ כמו רוע התרועעה (ישעיהו כד) "ויעמד אחרים" - במקומם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן יכיר מעבדיהם" - לפי שהוא מכיר מעבדיהם הטוב והרע ואין צורך לו להתווכח "והפך לילה" - עת חשך וצרה להם וידכאו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת רשעים" - במקומם

"ספקם" - לאנשי סדום

"במקום רואים" - לעין כל

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר על כן סרו מאחריו" - כמו (במדבר י) על כן ידעת חנותינו במדבר כמו מפני אשר סרו מאחריו והביאו לפניו ועליו צעקת דלים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא ישקיט" - משקיט את הדלים מאותן העושקים ומי ירשיע עוד ובעוד שהסתיר פנים מי ישורנו "ועל גוי ועל אדם יחד" - כיחידים כמרובים שוה לפניו להשקיט ולהסתיר פנים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישקוט) ממלוך אדם חנף ממוקשי עם" - על דלים שמלך "ממוקשי עם" - עון ולאלוה כזה לא היה לך לומר בליעל ורשע

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אל אל האמר" - להאמר אליו נכון וראוי מאת כל סובלי יסורים להאמר נשאתי ומקבל וסובל אני משפטיך ולא אחבול בעצמי ועוד צריך הנידן לומר

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלעדי אחזה" - לבד מה שאני יודע לראות ולהבין בדבריך אתה הורני ואם און פעלתי לא אוסיף

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המעמך ישלמנה כי מאסת וגו'" - כך אמר אליהו לאיוב המעמך היה לו להקב"ה להימלך בפירעון תשלומין ממך "כי מאסת" - לאמר מאסתי לא לעולם אחיה (לעיל ג) יתר ידו ויבצעני (לעיל ו) סבור אתה שיגבה ממך לפי דעתך ורצונך ואתה תבחר התשלומין ולא אני במקום הקב"ה דבר אליהו בתמיה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנשי לבב יאמרו לי" - כי איוב לא בדעת ידבר

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבי יבחן" - אבי אתה הקב"ה אב לכל הלואי יבחן איוב עד נצח למען תהיה תשובה לאנשי און ואף לבני אדם דבר הכתוב כן כמו אבי דבר גדול וגו' (מלכים ב ה) (ד"א אבי כמו ותפר האביונה (קוהלת יב) ל' רצון כך חברו מנחם וכן פתרונו אבי יבחן איוב עד נצח רצוני ומאויי שיבחן איוב עד נצח סא"א)

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יספוק" - ל' רוב דברים והרמת קול

"בינינו יספוק" - הוא אומר מה לנו ולדבריו אף אמנם שגיתי אתי תלין (לעיל יט) ואינו יודע שאנו נענשים ומספיק לנו עונות על שאנו שומעים כך מפורש בויקרא רבה