רש"י על איוב לה


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזאת חשבת למשפט" - שהוא משפט הבריות כנגד יוצרם אשר אמרת צדקי משל הבורא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תאמר מה יסכן לך" - דרכי יושר

"מה אועיל" - בצדקתי יותר מחטאתי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת רעיך עמך" - ששתקו על דבריך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבט שמים" - ואחרי שהוא גבוה ואתה נמוך ואין לו תועלת ברשעך וצדקך למה תתפאר אליו בצדקך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר) כמוך" - יוכל ויועיל רשעך וצדקתך ראה רשעים רבים אשר

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוב עשוקים" - שהם עושקים יזעיקו את הבריות לפניו וישועו עניים מזרוע רבים העושקים אותם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא אמר" - הרשע

"איה אלוה עושי" - לירא מפניו

"נותן זמירות" - כמו כרמך לא תזמור (ויקרא כה) שמכרית את הרשעים בלילה כגון אמרפל וחביריו ומצרים וסנחריב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלפנו" - מלמדנו חכמה יותר מבהמות כלומר חשבנו וגדלנו מבהמות ומעוף

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שם יצעקו" - וראה אשר שם צועקים העניים מפני גאון העושקים אותם והוא אינו עונה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך שוא לא ישמע" - מיד

"ושדי לא ישורנה" - להנקם מיד אלא מאריך אפו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף כי תאמר" - כ"ש אתה שאין צעקתך באה כי אם על ידו ואתה תאמר ותזעק על אשר לא תשורנו להתווכח עמו כלומר אותם הקובלים וצועקים אינו ממהר לענותם ואתה תצעק שלא תשורנו

"דין לפניו" - (דברך סס"א) בכל מקום שהוא

"ותחולל" - וקוה לתנחומין

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה" - דע לך כי אין היא פקידת (אפו) זאת עליך אינה כלום לפי רוב עוונותך

"ולא ידע בפש מאד" - ברוב חטאך התנהג הבור' כאילו לא ידעם

"בפש" - ל' רוב כמו ופשתם (מלאכי ג) וכמו כי תפושו וגו' (ירמיהו ג) כי פשה הנגע (ויקרא יג)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יכביר" - ל' מאד