פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח אל עשתני" - ואיני חזק יותר ממך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אני כפיך לאל" - כמו ששאל פיך להתווכח למי שלא יבעתך הן אני במקומו של הקב"ה ובשבילו לדבר דבריו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואכפי" - כפייתי כמו אכף עליו פיהו (משלי יז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חף" - טהור ומשופשף כמו נזיר לא יחוף ראשו וכמו בכל חפין את הכלים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תנואות" - עלילות ל' תואנה (שופטים יד) לשוב מן המקום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ירבה אלוה מאנוש" - אין המקום צריך כל כך לדקדק אחר האדם כי הרבה יש להקב"ה צדקות יותר מאנוש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז יגלה אוזן אנשים" - כמו שעשה לאבימלך בחלום הלילה "ובמוסרם יחתום" - חותמן ואוסרן ביסורין על עוונם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להסיר אדם" - בחליו

"מעשה" - שהיה בדעתו לעשות

"וגוה מגבר יכסה" - ביסוריו למען הכניעו ולהשפילו לשוב כדי שיחשך נפשו ממיתה גמורה

"גוה" - כמו גאוה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחיתו מעבור בשלח" - בשלחו וחרבו של מלאך המות כלומר לטובתך הביא עליך יסורין "שלח" - כלי זיין וכן (נחמיה ד) ידו אחת מחזקת השלח

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוכח" - ל' תוכחה שישוב מעונו "ורוב עצמותיו" - שהוא איתן מוכיחן במכאוב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזהמתו חיתו לחם" - ממאסתו נפשו וחייתו של חולה כל מאכל "ונפשי" - מזהמת כל מאכל תאוה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יכל בשרו מרואי" - יחשך בשרו ממראה כמו כלו בדמעות עיני (איכה ב) מכלות עינים (ויקרא כו)

"ושופו עצמותיו" - מתנתקין ממקומו ושופו כמו דשף מדוכתיה (חולין מב)

"לא רואו" - אין להם מראה ותואר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד מני אלף" - במגידי פשעו והוא יליץ ישרו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחוננו" - המקו' "פדעהו" - כמו פדאהו אל"ף מתחלפת בעיי"ן והענין מוכיח מצאתי כופר והוא פדיון

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רטפש בשרו" - רוטפש אשקוש"א בלע"ז

"מנוער" - נתעורר בשרו מן הנוער שהוא מנוער ומשונק (בייסורי) חליו ואין לתיבה זו דמיון במקרא ולפי העניינים הוצרכנו לפרשו כמשמעות הענין והפותרו בלשון רפש ואומר הטי"ת נתוספ' בו כמו (בראשית מד) נצטדק טועה הוא מאוד כי אין טי"ת מתוספת בתיבה כי אם בלשון מתפעל או נתפעל ובתיבה שיסודה צד"י ולא בשאר תיבות כמו צדק ונצטדק וכמו צרוע (ויקרא יג) נצטרע ציר נאמן וילכו ויצטיירו צדה הצטיידנו (יהושע ט)

"ישוב" - בכחו וברפואה לימי בחרותו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתרועה" - בתפילה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישור על אנשים" - יעשה שורות של אנשים כשניצול מחליו ויתודה ליוצרו "ולא שוה לי" - לא נהיה לי שכר בדבריו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פעמים שלש" - מייסרו על עונותיו בחליו שלא להשחיתו ואם יותר יכעיס לפניו ידאג מן גיהנם ומן המיתה שנאמר ועל ארבעה לא אשיבנו (עמוס א)