רש"י על איוב לא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברית כרתי לעיני" - שלא להסתכל באשת איש

"ומה אתבונן על בתולה" - מה לי להתבונן בה כך היתה חסידותי שלא לתת עין אפילו בפנויה שמא לאחר ימים תנשא ונמצאתי כרוך אחריה כך מפורש באבות דרבי נתן

"ומה חלק וגו'" - שגמלני כך

"הלא איד לעול" - לו ראוי ולא לי

"ונכר" - דוגמת ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו (עובדיה א)

"וכל צעדי יספור" - ורואה אם הלכתי עם שוא

"ותחש" - ותמהר כמו אחישנה (ישעיהו ס) כי גז חיש (תהלים צ)

"מאום" - הוא מום דבר שמץ ואל"ף זו כתובה ולא קריא במסורת הגדולה והוא מגזירת לא תאסיפון אם זו עשיתי הייתי ראוי לבא עלי קללה זו

"אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישורשו" - יעקרו השרשין

"ועל פתח רעי ארבתי" - לאשתו ישיב לי גמולי

"תטחן לאחר אשתי" - רבותינו פירשוהו לשון תשמיש, כמו: (שופטים טז כא): "ויהי טוחן בבית האסורים".

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי היא זימה" - וירא הייתי אם עשיתי שהוא עון פלילי עון שמשפט יסורין ראויין לבא על ידו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובכל תבואתי תשרש" - האש הזאת לכן נמנעתי מעשות כשהוא מדבר בל' עיקור אומר תשרש ובל' שרש אומר תשרש וכן ישורשו ל' עיקור ישרשו ל' שרש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומה אעשה וגו'" - זאת נתתי אל לבי וכי יפקוד את דרכי מה אשיבנו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכוננו ברחם" - אני בבטן אמי והוא בבטן אמו הכיננו יוצר א'

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכלה" - שלא מלאתי תאותה שהוא כליון עינים המתאוה ואינו מגיע קרוי כליון עינים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מנעורי גדלני" - הכשרון הזה כאב המגדלני והמלמדני כן למדנו יושר לבי מנעורי

"ומבטן אמי אנחנה" - למידה זו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משכמה" - הוא רחב הכתף

"מקנה" - הוא עצם העליון העגול כקנה ועל שהוא עגול כקנה קורא אותו כן

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי פחד אלי גו'" - פחד היה בעיני אידו שהוא מביא על הרשעים לכן חדלתי מעשות

"ומשאתו" - ומכובדו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסלי" - כמו אשר יקוט כסלו (לעיל ח) תקותי ומחשבתי וע"י שכליות על הכסלים הם והכליות יועצות נקראת המחשבה כסל

"ולכתם" - קבוצות זהב ואוצרות

"אמרתי מבטחי" - להתחזק בהם על העניים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אשמח כי רב חילי" - לא הייתי נוהג שמחה בפני העניים בעשרי שלא להקניאם בי

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אראה אור כי יהל" - חמה בתקופת גבורתה והילה

"וירח יקר הולך" - מגיה והולך כמו אור יקרות (זכריה יד) כיקר כרים (תהלים לז)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפת בסתר לבי" - לשמש ולירח לאמר אלוהות הם כקצת עובדי כוכבים הנדחים (ועובדים) לכל צבא השמים

"ולא נתתי לחטוא חכי" - להקניט שונאי ולתובעו ממון שאין לי עליו כדי להשביעו ולשאול באלה נפשו של שונאי

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא נשבע" - מתוך שנאה שהיו שונאים אותי על שהייתי מטריחם בהכנסת אורחים

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לארח" - לא היה דלתות ביתי פנימיים ומוקפין בית שער מבחוץ או מוסבין בקרני זוית להשבית את האורחים מלבא אלא פתוחין לאם דרך לבוא כל הבא

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחובי" - במחבואי

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אערוץ" - מתחילה הייתי מכניע המון רבה של רשעים ועתה אף בין כשדיים זה העם לא היה (ישעיהו כג)

"יחיתני" - מיראני

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן תוי שדי יענני" - ולואי שיעיד עלי המקום בדין כמ"ש עלי כי אין כמוהו בארץ תם וישר וירא אלהים (לעיל א) גם משה שכתב ספרו וספרי יעיד עלי (ד"א) כן היה איוב אומר תנה לתוות אותי ואת כושרי

"שדי יענני" - לבקשה זאת

"וספר כתב איש ריבי" - יכתוב גם הוא ספרו להתווכח עמי

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשאנו" - לכתוב את ספרי

"אענדנו" - אקשרנו לספר עטרות לי

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מספר צעדי אגידנו" - לאותו האיש

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם עלי אדמתי תזעק" - על לקט שכחה ופאה ומעשרות שלא הוצאתי מעשרות כראוי

"ויחד תלמיה יבכיון" - שחרשתי בשור ובחמור יחדיו

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלי כסף" - לשכור שכירים ולעשקם ד"א זה מעשר שני דכתיב וצרת הכסף בידך (דברים יד)

"ונפש בעליה" - אריס העובד בה

"באשה" - (דבר מבאיש) כמו באושים (ישעיהו ה) ואם לא עשיתי כן תחת חטה יצא חוח (תנא רבי אושעיא למדתך תורה דרך ארץ שדה שמעלה חוחים יפה לזורעה חטים שמעלה באושים יפה לזורעה שעורים כן הוא בילקוט) ומה טעם תחת חטה יצא חוח

"תמו וגו'" - עד כאן הוא חוזר ומתנבא כמה נבואות ואת אומר תמו דברי איוב אלא כך אומר איוב אם לא עשיתי כן יתמו דברי איוב ואל יהי פתחון פה לומר לפניך בערתי הקדש (דברים כ) כך ראיתי בפסיקתא בפרשת עשר תעשר (שם יד) מפורש כן מן הפסוקים האלו