רש"י על איוב לב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממשפחת רם" - אברהם שנאמר האדם הגדול בענקים (יהושע יד) זה אברהם "מאלהים" - יותר מן המקום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירשיעו את איוב" - זה אחד מן המקראות שתקנו סופרים את לשון הכתוב. 'וירשיעו כלפי המקום בשתיקותם' היה לו לכתוב; אלא, שכּינה הכתוב.
וכן: (תהלים קו כ): "וימירו את כבודם בתבנית שור"; 'כבודי' היה לו לכתוב, אלא שכּינה הכתוב.
וכן: (במדבר יא): "ואל אראה ברעתי"; 'ברעתם' היה לו לכתוב, אלא שכּינה הכתוב. וכן הרבה מקומות בספרי ובמסורת הגדולה.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכה" - המתין "כי זקנים המה ממנו לימים" - האחרים לכן חדל לו עד ששתקו הם (מענה אליהו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זחלתי" - יראתי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן רוח היא באנוש" - החכמה ולא ע"י ימים וזקנה אלא רוח המקום הוא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועדיכם אתבונן" - התבוננתי בכם וראיתי כי אין מוכיח לאיוב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן תאמרו מצאנו חכמה" - בשתיקותינו שלא להקניטו עוד "כי אל ידפנו ולא איש" - לא היה לכם למעט כבוד המקום בכך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ערך אלי מלין" - קבלה היא או שלא ערך אלי מלין "ובאמריכם לא אשיבנו" - לא באותן אמרים שהשיבותם לו הייתי משיבו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העתיקו" - סרו מהן מלין

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה בטני" - מלא רוח דברים להשיב בתאוה

"כיין לא יפתח" - כיין חדש שאינו נפתח והוא נופח ואף בתוך אובות חדשים ומבקעם

"אובות" - נודות עשויין כקומת אדם גבוהים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אכנה" - לא אשנה דברי להחליפו לכבודו כמו שאמרתי למעלה וירשיעו את איוב זהו כינוי שמשנה את הדיבור בשביל כבודו ואף זאת לא אעשה כי בפה מלא אוכיחנו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעט ישאני" - יסלקני מן העולם ויש פותרים ישאני כמו ותשא הארץ מפניו (נחום א)