רש"י על איוב כב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלאל יסכן גבר" - הלצורך ולהנאת היוצר יועיל גבר ויהנה כאשר ילמד דעת אל הבריות וחכמה יסכן הראשון לשון הנייה כמו ותהי לו סוכנת (מלכים א א) והשני לשון למוד כמו ההסכן הסכנתי (במדבר כב) וגם הראשון יתכן להיות נפתר לשון למוד הלטובת היוצר ולצרכו ילמד גבר כאשר ילמד השכל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החפץ לשדי" - כמו כי מה חפצו בביתו אחריו (לעיל כא) ההנאה וחשש לו אם תצדיק מעשיך בהתווכח לפניו שיבא עמך להתווכח בדבריך "ואם בצע" - ממון לו אם תתם דרכיך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המיראתך יוכיחך" - או אם מיראה שיירא מפניך יבא ויתווכח עמך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא" - יודע הוא כי רעתך רבה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיש זרוע לו הארץ" - בתמיה וכי מחמת שהיית גדול תירש את הארץ כלום הוא ראוי להתקיים "ישב בה" - יאריך בה כמו ותשבו בקדש (דברים יא)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"או חשך לא תראה" - כלומר לא תתן עיניך ובטחונך בכח לאמר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא אלוה גובה שמים" - ולא ישפיל לראות "וראה ראש כוכבים כי רמו" - כמו וראה עניי שבסוף מענה החמישי (לעיל י) כלומר ונותן אתה עין בראש כוכבים כי רמו ובשביל כך אמרת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה ידע אל" - במעשה החשך "הבעד ערפל ישפוט" - הכנגד החשך הזה יראה וישפוט הנה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבים סתר" - לפניו ולא יוכל לראות

"וחוג שמים יתהלך" - ולא ידע את אשר בארץ

"חוג" - עוגל מחוגת שמים כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) קומפ"ש בלע"ז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האורח עולם" - הדרך הראשונים אשר מאז "תשמור" - שמרת בלבך לזכור מה נהייתה בהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קומטו ולא עת" - נגזרו בלא עתם "נהר וגו'" - ונהר של מבול או גפרית ואש של סדום הוצק ביסודם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא נכחד קימנו" - התשמור וראית אם לא נכחד יקומם

"קימנו" - כמו קומתו של אותו הדור כמו (הושע יב) בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו כמו עמו

"ויתרם" - גאותם

"אכלה אש" - ברותחין נדונו ר' תנחומא דרש שהיו בעלי קומה ולא מתו בתהומות ובאו עליהם רותחין מלמעלה וזה יתרם קימה יתרה שלהם כ"ש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסכן" - למוד להיות עמו שלם

"ושלם" - ותהיה שלם ולא תחסר בהם בדברים האלה

"תבואתך טובה" - תבואך טובה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושית על עפר בצר" - על אשר תשוב אליו תשית על הארץ חוסן ומבצרים "ובצור נחלים" - הסלעים גבוהים שבנחלים עמוקים יהיה לך אוסף צבירת אופיר היא סגולת מלכים שהיו מסגלים ואוצרים זהב הבא מאופיר

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה שדי בצריך" - אם שדי זה קדש תמהתי על פתרונו שמשמעו קללה שימנה עם אויביו כמו ואת היית בעוכרי (שופטים יא) עם עוכרי וע"י צורך נדוננו מן המקראות חסרים (כמו והיה שדי שופט בצריך ואם נוכל לאמרו חול לשון דיין וחוסן זה פתרונו) והיה חוסן מבצריך כמו ושית על עפר בצר כלומר הון עתק תהיה נבצר ולפי הענין כן פתרונו שהרי סופו מוכיחו וכסף תועפות לך ל' חוסן כמו ותועפות ראם לו (במדבר כג)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשא אל אלוה פניך" - לא תבא להרים פניך אלא לשאול צרכיך הימנו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונדריך תשלם" - מובטח אתה שירצו קרבנות תשלומי נדריך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקם לך" - כמו ויקום לך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי השפילו ותאמר גוה" - ואם רואך דורך שפל תאמר בהבטחה להגביהו ויגבה

"ושח עינים" - בצרה הבאה (אליו) בעונו

"יושיע" - אותו אלוה בידך ובתפילתך

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימלט אי נקי" - אין נקי כמו אי כבוד (שמואל א ד) אין כבוד וכן (משלי לא) ולרוזנים אי שכר אין שכר אין נאה להם שכרות שלשתן חברם מנחם במחלוקת אחת ואע"פ שהן שתי תיבות מפרשין כן ונמלט את אי נקי בבור כפיך וכן שמעתי ל' אחר שמעתי שהיו אומרים מפי ר' יעקב שהוא לשון אדם השרוי בצער ובאנקה והיו"ד יתירה בתיבה כמו היושבי בשמים (תהלים קכג) אבל לא שמעתי מפי הרב