פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם היום" - אחר כל תנחומין הללו

"מרי שיחי" - במקומו עומד כי אין תנחום בדבריכם

"ידי כבדה" - מכת נגעי תקיפה יותר מאנחתי שאיני קובל וצועק לפי מכתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמצאהו" - לשופטי "תכונתו" - מכון כסאו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפט" - הוכחת דברים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדעה מלים יענני" - וגם אם יסתום אותי מלדבר לפניו שמא ידבר הוא עמי ואדעה מלים יענני רבי תנחומא)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הברב כח" - דברים ותוכחות של חטאיו יריב עמדי "לא אך" - מכה וכפיה לא ישים בי אכפו ואימתו (ועוד יפתר) לא אך הוא ישים בי כי לא ישים בי אך הריב של תוכחת פשעי ולא תשומות עלילות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שם" - במקום ריבנו

"ישר" - כושר מפעלותי יהא נוכח ונגלה ונראה עמו לפניו

"נוכח" - מוכח ושם אפלטה לנצח כי לא ימצא בי עון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן קדם" - למעלה הוא חוזר למי יתן ידעתי וגו'

"קדם" - מזרח שנאמר קדמה מזרחה (שמות כא)

"אחור" - מערב הואיל והמזרח קדמת עולם נמצא המערב אחוריו של עולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמאל" - צפון

"בעשותו" - כשבראו לא עשה מקום כסאו שם שאראנו שם

"אחז" - תרגום של אראה ותדע שהטעם תחת האל"ף ואם לשון אחיזה הוא היה טעמו מלרע תחת החי"ת

"יעטוף ימין" - כיסה פני הדרום בפניו למען לא אראנו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ידע דרך וגו'" - אשר עמדי מהו לפיכך אינו בא לריב עמדי "בחנני וגו'" - אשר כזהב אצא אם יריב עמדי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באשורו" - במעגלו כמו אם תטה אשורי (לקמן לא) כונן אשוריו (תהלים מ) "ולא אט" - איני רגיל לנטות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחוקי צפנתי אמרי פיו" - יותר מחוקי מזונותי הייתי זריז לצפון אמרי פיו כמו (משלי ל) לחם חוקי מזונותי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא" - לפי שהוא יחיד בעולם ויודע דעתן ומחשבתן של בריות ומה יש להם לדבר לפניו לפיכך תשובות מוכנות לפניו "ומי ישיבנו" - לפיכך נפשו אותה ויעש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ישלים חקי" - ידעתי כי לא ישיב ידו עד אשר ישלים חוק גזירותיו פורעניות אשר גזר עלי "וכהנה רבות עמו" - כי כהנה רבות עשה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן" - שאינו גומל לאדם כפי דרכיו "מפניו אבהל" - וכשאתבונן בדרכיו אפחד ממנו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא נצמתי מפני חשך" - בזאת אני נבהל כי לא נצמתי לחלוטין וצמיתות קבר מפני החשך הזה הבא עלי וכן לא כסה מפני את האופל הזה עד מותי

"ומפני כסה אופל" - על כי לא שבראש הפסוק חוזר