רש"י על איוב כ


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שעפי ישיבוני" - מחשבותי ישיבוני מענה לפי ובעבור שאני חש ושותק ושמתי בי שתיקותי ישיבוני סעיפי לענות

"חושי" - שתיקותי כמו עת לחשות (קוהלת ג)

"כלימתי" - מוסר אני שומע ממך יסורי כלימתי שאתה מכלימני ועל כן דבר רוח יענני מבינתי להשיבך

"הזאת" - תימה היודע אתה מדה המהלכת על פני כל הדורות מני עד

"כי רננת רשעים" - כל ימי היותה מקרוב באה ולא לאורך ימים עומדת

"ושמחת חנף עדי רגע" - בזמן מועט תכלה

"שיאו" - גובהו

"כגללו" - גלל של רעי

"ולא ימצאהו" - יודעיו

"שזפתו" - ראתהו

"בניו ירצו דלים" - על אנשי סדום נאמר מענה זו שהיו גזלנים ואכזרים על עניים

"וידיו תשבנה" - חמס כפיו

"אונו" - כח אונסו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצמותיו מלאו עלומיו" - כח נערותיו

"ועמו על עפר תשכב" - כי ימות פתאום עם כחו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם תמתיק" - כך ווסתו של רשע אם תמתיק בפיו רעה ואינו רואה לה עתה שעה שתחול יכחידנה תחת לשונו עד בא העת שתצליח

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחמו במעיו" - ביום אידו נהפך למרורות פתנים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיל" - ממון

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אפעה" - נחש שרף

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בפלגות נהרי נחלי" - גן עדן המתוקין כדבש וחמאה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משיב יגע" - הגזל שגזל

"כחיל תמורתו" - כאשר תהיה תמורתו לחיל נכסי' גדולים אז יביאהו חסרון

"ולא יעלוס בו" - וכן יעלוז וכן יעלוץ שלשתן מתחלפות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי רצץ עזב דלים" - לאחר שרצץ את דלים עזב הדלים ונטרד מן העולם והלך לו והם חוזרים וגובים ממנו גזלותיו

"כי רצץ" - כשריצץ כמו (שמות יח) כי יהיה להם דבר בא אלי כשיהיה להם

"כי לא ידע את בטנו מעולם שליו" - בטנו אומר לו תמיד גזול והבא למלאני

"ועל כן בחמודו" - בבשר יופי חמדתו

"לא ימלט" - כי יהא פוחת והולך ודומה לו ותמס כעש חמודו (תהלים לט)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין שריד לאכלו" - לא שייר ממאכלו לחלק לעניים

"על כן לא יחיל טובו" - לא יצליח כמו (שם) יחילו דרכיו ובאנשי סדום מדבר שהיה עיניהם צרה באורחים כי כן העיד (יחזקאל טז) על סדום גאון שבעת לחם וגו' וידי עני ואביון לא החזיקו ורבותינו פירשו אין שריד לאכלו לא השרה תלמידי חכמים על שלחנו כמו ובשרידים אשר ה' קורא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במלאות ספקו" - בהתמלאות תאות לבו די אז

"יצר לו" - תבא עליו צרה

"ספקו" - ל' די כדמתרגמי' כד ספיקו גמליא ומצא להם היספקון

"כל יד עמל תבואנו" - תחזק עליו ותצר יד עניים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו" - שליחות חרון אפו יהי למלא בטנו ואין זה לשון קללה אלא לשון נבואה ועתיד

"וימטר עלימו" - הקב"ה

"בלחומו" - בזעף מלחמתו פחים אש וגפרית כענין שנאמר (בראשית יט) וה' המטיר על סדום וגו'

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחלפהו" - חצים שתזרוק הקשת יחלפו את גופו לעבור מעבר אל עבר ל"א תחלפהו כמו תחליפהו (תקדמהו) קשת נחושה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלף" - השולף עליו את הנשק

"ויצא" - הנשק

"מגוה" - מתוך תערה

"וברק" - פלנדור"ש בלע"ז כמו ולמען היות לה ברק (יחזקאל כא) פורבי"ר

"ממרורתו יהלוך" - ממרורתו של נשק יהלוך ומשם יהיו אמים ופחד על הרשע

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לצפוניו" - לצורך מצפוני גנוזים הצפונים לו

"אש לא נופח" - אש של גיהנם

"ירע שריד באהלו" - תבא רעה לשריד שישאר באהלו כל הפרשה כולה באנשי סדום

"ירע שריד באהלו" - אפי' לוט הנמלט מהם באה רעה לאהלו זו אשתו שהיתה נציב מלח כן מצאתי במדרש רבי תנחומא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתקוממה" - ל' אויב הקם כנגדו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגל" - ל' גלות

"נגרות" - יהיו אוצרותיו נתונות למשיסה ולבז כמו (מיכה א) כמים המוגרים ארצה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמרו מאל" - האמור עליו מלפני המקום אמרו לשון זכר מגזרת אמרי האזינה (תהלים ה) אמרתו לשון נקבה מגזרת אמרות טהורות