רש"י על איוב יט


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תוגיון" - ל' תוגה

"עשר פעמים" - עשר פרשיות יש עד כאן

"תהכרו לי" - תתנכרו לי

"אתי תלין" - אני הוא הלוקח מכות על משוגתי

"אם אמנם" - אתם נוספים עלי לצרתי ותוכיחו עלי חרפתי מראים ומוכיחים חרפתי על פני

"אצעק (על) חמס" - ולא אענה

"ויסע" - לשון עקירה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסולו" - לשון מסילה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך זרו" - ל' אכזר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבני בטני" - לאותם שגדלתי בביתי כאלו הם בני

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוילים מאסו בי" - נבזה אני בעיני נערים וכל שכן בעיני שרים

"דבקה עצמי" - שאני כחוש מעובי בשרי

"בעור שיני" - כל בשרי היה לקוי בשחין ובתולעים חוץ מחניכי שיניו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעט ברזל" - יחצבון בצור ואח"כ מעבירין את העופרת עליהם לתת לאותיות מראה שחרורית להכירם וכן דרך חוקק אבן ולא יתכן לפרש עט של עופרת שהרי רך הוא אצל האבן

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני ידעתי גואלי חי" - וא"ו זה חוזר למעלה אתם תרדפוני ואני ידעתי גואלי חי ליפרע והוא יתקיים ויעמוד

"ואחרון על עפר יקום" - לאחר שיכלו כל שוכני עפר הוא אחרון יעמוד

"יקום" - יתקיים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחר עורי נקפו זאת" - והם אינם נותנים לב לגואלי אלא אחר מכת עורי נקפו ונקרו הקניטה והרדיפה הזאת שאמרתי שהיא לי כנוקף וחותך בעורי כמו (ישעיהו י) ונקף סבכי היער

"ומבשרי" - אני רואה משפטים

"אלוה" - ל' משפט ויסורין

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תאמרו מה נרדף לו" - כמו (דברים ז) כי תאמר בלבבך שהוא משמש לשון דילמא כלומר ושתהיו נותנים לבכם לחמול ולומר למה נרדפנו

"ושרש דבר" - הנמצא בו מה היא לעולם לא תעלה בלבבכם הטובה הזאת שרש דבר על מה הוא עומד

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חמה" - שאתם מגדילים עון המביא לידי חרב

"למען תדעון" - ותבינו סוד הפורענות הבא על הרשעים ויש אם למסורת שדין כתיב כמו שיש דין בעולם כמו (שופטים ה) שקמתי דבורה כן ראיתי בתנחומא