פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורוח כביר" - רוח דברים "כביר" - ל' רוב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האל יעות משפט" - הה"א נקוד פתח ומליצתו לשון תימה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלחם ביד פשעם" - על ידי פשעם (הפשע) הוא נעשה שליח להובילם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אתה תשחר וגו'" - יעיר עליך את זכותך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושלם נות צדקך" - ויעשה את נות צדקך שלם ותמים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה ראשיתך מצער" - ראשיתך שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדור רישון" - על דור ראשון כמו (דברים ד) כי שאל נא לימים ראשונים "וכונן" - הכן והזדמן לעמוד על חקרי אבותם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היגאה גומא" - זאת יאמרו אין הגומא גדל אלא בעוד שהביצה לחה במימיה ובליחלוחיה ביצה מריש"ק בלע"ז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באבו" - בליחלוחו ובפריו

"לא יקטף" - לא ישבר ולא ינתק כמו (שם כג) וקטפת מלילות

"ולפני כל חציר ייבש" - קודם כל חציר ויבש כשהמים כלים והביצה חריבה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן ארחות כל שוכחי אל" - להצליח בעת ששעתו משחקת לו עד שתתמלא סאתו "ותקות" - סופו של חנף יאבד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר יקוט" - יקצור ויכרות כסלתו והבטחתו

"כסלו" - היא מחשבת מבטחו כמו (לקמן לא) אם שמתי זהב כסלי יקוט לשון קציר כמו (יחזקאל טז) כמעט קט

"ובית עכביש" - שאינו קיים יהיה מבטחו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רטוב הוא" - לח וחזק מזלו טרם בא אליו עת פקודת מכת חומו המייבשתו ולפי שדימהו בגומא מדבר לפי הענין "ועל גנתו יונקתו תצא" - יונקתו שורש היונק או ענף הילדה הגדל בשנה זו כמו מראש יונקתו קטף

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסובכו" - יתאחזו בענף ובסובך "בית אבנים" - יחזה מקום איתן רואה ובונה לו למצודה ומנחם פי' יחזה לשון גבול יגבול אותו יבננו עד גבולו וכן מחוז חפצם (תהלים קז) וכן מחזה אל מחזה (מלכים א ז) כל אלה לפני מכתו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכשיבלענו" - ממקומו הנפרע ממנו ומקרא חסר הוא זה

"וכחש בו" - מקומו

"לא ראיתיך" - שאין נשאר ממנו לא שרש ולא ענף והרי הוא כלא היה שאין נפילתו כמפלת צדיקים כי הצדיק יפול ויקום וזה יפול בלא תקומה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן הוא משוש דרכו" - של רשע שכל משושו וגם הצלחתו ללא תקוה תשוב "ומעפר אחר יצמחו" - בני אדם שהיו עד הנה שחים עד עפר יצמחו אחר אדם אחר יצמח לקבל גדולתו של זה כשם שמצינו ולחוטא נתן ענין וגו' (קוהלת ב) ע"כ דע על עצמך אם רשע היית אין תקומה למפלתך ואם תם היית כו'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אל לא ימאס תם" - ולא יחזיק ביד משנאיך המריעים לך עד אשר ישוב לרחם עליך וימלא שחוק פיך