רש"י על איוב ז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא צבא וגו'" - זה הדבר אשר אמרתי לכם להואילו ולפנות בי כי איך אחריש מלזעוק על הוותי הלא ידעתם כי יש צבא וזמן לאנוש כמה יחיה

"וכימיו שכיר" - שנשכר לשנה ויודע שיכלו ימי שכירתו כן זה יודע שיכלו שנים הקצובות לו ואני אותו צבא הניתן לי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעבד ישאף צל" - כעבד שהוא יגע כל היום וישאף ויתאוה מתי יהיה צל הערב וכשכיר אשר יקוה פעלו לערב לפי שהיה לו כל היום לעמל ויתאוה לביאת השמש

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן הנחלתי לי" - משמים ירחי שוא ויסורין אותו צבא הניתן לאנוש אלי ארץ

"ולילות עמל מנו לי" - (מן השמים)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם שכבתי" - בלילה צפיתי ואמרתי וגו'

"ומדד ערב" - מתי יאיר ויבא עת קימה ועת מידוד הנשף לשון ותדד שנתי (בראשית לא) והמ"ם הוא עיקר נופל כמו מאמר משמר

"ושבעתי נדודים" - ואשבע נדודים על מטתי ביום עד נשף לפי שלא הייתי יכול לישן מפני יסורים עד נשף של יום לפי שלבש בשרי רימה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגוש עפר" - גושת עפר והיא העלתה חלודה שדרך גוש עפר ללחלח ולהעלות חלודה

"רגע" - נקמט כמו רוגע הים (ישעיהו י) פ"א עורי רגע ל' נוח גל אחר (ס"א אצל) גל כקמטים הללו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימי קלו" - ימי טובתי מיהרו ללכת

"מני ארג" - מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי

"באפס תקוה" - איני מקוה עוד לטובה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תשוב עיני" - לאחר מיתה וכאן כפר איוב בתחיית המתים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תשורני" - לא יראני עוד עוד עין שתחפוץ לראותי אחר שאמות

"עיניך בי ואינני" - להקב"ה מדבר למה הוצרכת לפצעני ולדכאני בייסורים בראייה א' שתשים עיניך עלי ואינני בעולם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם אני לא אחשך פי" - הואיל ואינך חדל ממני גם אני לא אמנע דיבור מלצעוק על מדותיך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הים אני" - ששמת עלי חול למשמר

"אם תנין" - דג גדול שחבשתו בנבכי ים כי תשים עלי משמר השטן הזה לשומרני שלא תצא נפשי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישא בשיחי משכבי" - משכב הלילה יסבול בצרתי מעט ואוכל למנוע שיחי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מות מעצמותי" - מות אני בוחר יותר מאיברים הללו שבי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאסתי" - בחיי כי סוף סוף לא לעולם אחיה

"חדל ממני" - מלהרע לי כי הבל ומעט ימי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תגדלנו" - לשית אליו לבך לפקוד מעשיו בכל בקר ולבחון לכל רגע

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה" - עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל

"בלעי רקי" - כמו בליעת רוקי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למפגע לך" - כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו)

"ואהיה עלי למשא" - זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומה לא תשא פשעי" - ומה הדבר הזה שאינך נושא לפשעי

"ושחרתני" - תבקשני ולא תמצאני