רש"י על איוב ט


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לריב עמו" - להתווכח עמו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכם לבב" - הוא לריב

"ואמיץ כח" - להיפרע

"מי הקשה" - לבו והלך שלם פרעה הקשה ונחסר וכן כל המקשים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המעתיק הרים" - המסלקם כהופכו סדום "ולא ידעו" - עד שנהפכו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המרגיז ארץ" - בהביטו אליה ותרעד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האומר לחרס" - לשמש דום והוא שמר אמרת מלך ולא יזרח "ובעד" - וכנגד הכוכבים יסגור מחיצה ולא יאירו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נוטה שמים לבדו" - ומלאכים נבראו ביום שני שלא תאמר מיכאל מתח בצפון וגבריאל בדרום "על במתי ים" - על גובהי ים ועל מעשה בראשית נאמר שגבהו המים התחתונים לרום למעלה ודרכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסיל וכימה" - מזלות הם "וחדרי תימן" - להכניס שם סופה כמו שאמר מן החדר תבוא סופה (לקמן לז)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן יעבור וגו'" - ידעתי כי כל אשר יחפוץ יעשה "יעבור עלי" - לפני ולא אראנו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחתוף" - יכה פתאום כמו (משלי כג) היא כחתף תארוב לשון פתאום הוא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ישיב אפו" - מפני יראת (וצדקת ס"א) איש "תחתיו שחחו" - צבא מרום שבאו לעזור את מצרי' מצרים נקרא רהב שנאמר לכן קראתי לזאת רהב הם שבת (ישעיהו ל) על שם גאותם אשר אמרו מי ה' וגו' (שמות ג)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף" - כ"ש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אענה" - אירא להרים קול לפניו "למשופטי" - כמו לשופטי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אאמין" - לא אוכל להאמין מיראתי אותו כי איך לא איראנו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בשערה" - נתחלפה צורתי (ס"א שורתי) לפניו

"ישופני" - יכתתני ואכות אותו טחון (דברים ט) מתרגמינן ושפית יתיה

"פצעי" - מכה המוציאה דם וליחה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יתנני" - אינו מניחני להשיב רוחי אלי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לכח" - איך אריב עמו אם לכח הוא בא אמיץ הנה הוא ואם למשפט מי יוכל להועידני לפניו ולהחזיק דבר משפטי הלא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אצדק פי ירשיעני" - כי יסתמו דברי מיראה ויעקשני פי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תם אני" - יודע אני בעצמי שאני תם ואעפ"כ לא אדע נפשי במה אמצא נופש

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחת היא" - בעולם ועליה אמרתי שתם ורשע הוא מכלה בעבורה ומה היא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם שוט" - ל' של שטן ימית פתאום את הצדיק "למסת נקיים" - שהמית ילעג

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביד רשע" - כלפי שטן

"פני שופטיה יכסה" - מהבחין בדבר אמת

"ואם לא איפוא" - דבר אמת דבר זה מי הוא המכלה את התמימים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימי" - עם כליון שאר התמימים קלו מני רץ

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבה" - שם נהר שוטף "יטוש" - יפרח

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיחי" - דברי צערי

"פני" - חמתי

"ואבליגה" - אתחזק כמו המבליג שוד על עז (עמוס ה)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגורתי כל עצבותי" - שלא יניחוני מלצעוק "ידעתי כי לא תנקני" - מעוני מלהפרע ממנו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה זה הבל איגע" - לבא במשפט

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבור" - נקיון

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשחת תטבלני" - להיות צחון ומגואל כלומר אז תמצא לי עון רב

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במשפט" - בדברי תוכחות משפט משמש ג' לשונות תחלתו הוכחת דברים אמצעיתו פסק דין וסופו משטר יסורין וגיבוי חוב ופעמים שהמקרא כותבו ע"ש תחלתו ופעמים ע"ש אמצעיתו ופעמים ע"ש אחריתו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוכיח" - דרשני"ר בלע"ז מראה לכל א' חובתו וזכותו

"ישת ידו" - משטר אימתו וניגושו

"על שנינו" - שלא יחזק החזק את הרפה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא כן אנכי" - על כן שאנכי ירא אני מוחזק בי שלא אתחייב בדין