רש"י על איוב א ו

<< רש"י על איוב • פרק א >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"ויהי היום" - אותו יום שהיה ראש השנה (שהוא יום תרועה וצוה הקב"ה לשטן להביא זכות וחובה של כל הבריות הה"ד משוט בארץ)

"ויבואו בני האלהים להתיצב על ה'" - לריב עמו שאין להתיצב אלא על דין שנאמר (ישעיהו ג) נצב לריב ה'

"ויבא גם השטן בתוכם" - לקטרג הבריות