רמב"ן על שמות לד כה

| רמב"ן על שמותפרק ל"ד • פסוק כ"ה | >>
ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • טו • כא • כה • כו • כז • כח • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא ילין לבקר זבח חג הפסח" - כפי פשוטו יזהיר בכל החג שלא ילין עד הבקר מן הבשר כי הנותר ממנו עד הבקר באש ישרף (לעיל יב י) ומן החלב שלא יקריב אותו אלא עד הבקר ואונקלוס תרגם על החלב העולה לגבוה כי הוא החג כאשר אמר שם (לעיל כג יח) ולא ילין חלב חגי עד בקר כי כל המצות האלה שניות וכתב רש"י ולא ילין כתרגומו אין לינה מועלת בראשו של מזבח ואין לינה אלא בעמוד השחר זבח חג הפסח אמוריו ומכאן אתה למד לכל הקטר חלבים ואיברים ובפרשת צו (ויקרא ו ב) אבאר זה בע"ה ולינה בראשו של מזבח מחלוקת הוא בגמרא (זבחים פז) ולדעת רבא יש לינה בראשו של מזבח ואם לנו שם האיברים וירדו לא יעלו שאם לא ירדו אפילו לנו בקרקע ימים רבים ועלו לא ירדו כדאיתא בפרק המזבח (שם)