רמב"ן על שמות לג כא

"הנה מקום אתי" - בהר הזה אשר שכינתי שם

"ונצבת על הצור" - שהוא בהר כמו שנאמר (לעיל יז ו) הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב