רמב"ן על שמות יט י

<< | רמב"ן על שמותפרק י"ט • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וקדשתם היום ומחר" - פירש רש"י וזמנתם וכן דעת אונקלוס וכמהו אני צויתי למקודשי (ישעיהו יג ג) וכן התקדשו למחר (במדבר יא יח) ור"א אמר שירחצו במים ומה טעם היום ומחר ואין צריך לרחוץ אלא פעם אחת והנכון שיהיו קדושים שלא יגשו אל אשה ואל כל טומאה כי הנשמר מן הטומאה יקרא מקודש כמו שאמר בכהנים לנפש לא יטמא (ויקרא כא א) קדושים יהיו לאלהיהם (שם ו) וכתיב כי הכהנים לא התקדשו (דהי"ב ל ג) ר"ל לא הטהרו וכן כי אם אשה עצורה לנו ויהיו כלי הנערים קדש (שמואל א כא ו) ובידוע כי ירחצו במים והוא נלמד מכבוס הבגדים וכך אמרו במכילתא (כאן) אין כבוס בגדים בתורה שאין טעון טבילה