רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאות

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר טהרה · הלכות שאר אבות הטומאות | >>


הלכות שאר אבות הטומאות

יש בכללן שלוש מצוות עשה, וזה הוא פרטן:
(א) דין טומאת נבילה. (ב) דין טומאת שרץ. (ג) דין טומאת שכבת זרע.
ועבודה זרה מטמאה כשרץ, וטומאתה מדברי סופרים.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר · פרק חמישה עשר · פרק ששה עשר · פרק שבעה עשר · פרק שמונה עשר · פרק תשעה עשר · פרק עשרים