רמב"ם הלכות טומאת צרעת

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר טהרה · הלכות טומאת צרעת | >>


הלכות טומאת צרעת

יש בכללן שמונה מצוות: שש מצוות עשה, ושתים מצות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) להורות בצרעת אדם כדינה הכתוב בתורה. (ב) שלא יקוֹץ סימני טומאה. (ג) שלא יגלח הנתק. (ד) שיהיה המצורע מפורסם בקריעת בגדיו, ופריעת ראשו, ועטייה על שפם. (ה) טהרת צרעת. (ו) שיגלח המצורע את כל שערו כשיטהר. (ז) דין צרעת הבגד. (ח) דין צרעת הבית.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר · פרק חמישה עשר · פרק ששה עשר