רמב"ם הלכות תלמוד תורה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר המדע · הלכות תלמוד תורה | >>


הלכות תלמוד תורה

יש בכללן שתי מצוות עשה: ראשונה ללמוד תורה, שניה לכבד מלמדיה ויודעיה.

וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו:

  • פרק ראשון - נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה...
  • פרק שני - מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה...
  • פרק שלישי - בשלשה כתרים נכתרו ישראל...
  • פרק רביעי - אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון...
  • פרק חמישי - כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו...
  • פרק ששי - כל תלמיד חכם מצוה להדרו...
  • פרק שביעי - חכם זקן בחכמה... אין מנדין אותו בפרהסיא...