רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר המדע · הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים | >>


הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

יש בכללן אחת וחמישים מצוות: שתי מצוות עשה, ותשע וארבעים מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שלא לפנות אחר עבודה זרה. (ב) שלא לתור אחר הרהור הלב וראיית העינים. (ג) שלא לגדף. (ד) שלא יעבוד אותה כדרך עבודתה. (ה) שלא ישתחוה לה. (ו) שלא לעשות פסל לעצמו. (ז) שלא לעשות פסל אפילו לאחרים. (ח) שלא לעשות צורות אפילו לנוי. (ט) שלא להדיח אחרים אחריה. (י) לשרוף עיר הנדחת. (יא) שלא לבנותה. (יב) שלא ליהנות מכל ממונה. (יג) שלא להסית יחיד לעבדה. (יד) שלא לאהוב המסית. (טו) שלא לעזוב שנאתו. (טז) שלא להצילו. (יז) שלא ללמד עליו זכות. (יח) שלא ימנע מללמד עליו חובה. (יט) שלא להתנבא בשמה. (כ) שלא לשמוע מן המתנבא בשמה. (כא) שלא להתנבא בשקר, ואפילו בשם יי. (כב) שלא לגור מהריגת נביא שקר. (כג) שלא לישבע בשם עבודה זרה. (כד) שלא לעשות אוב. (כה) שלא לעשות ידעוני. (כו) שלא להעביר למולך. (כז) שלא להקים מצבה. (כח) שלא להשתחוות על אבן משכית. (כט) שלא ליטע אשרה. (ל) לאבד עבודה זרה, וכל הנעשה בשבילה. (לא) שלא ליהנות בעבודה זרה ובכל משמשיה. (לב) שלא ליהנות בציפויי נֶעבד. (לג) שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה. (לד) שלא לחון עליהן. (לה) שלא ישבו בארצנו. (לו) שלא להדמות במנהגותן ובמלבושן. (לז) שלא לנחש. (לח) שלא לקסום. (לט) שלא לעונן. (מ) שלא לחבור חבר. (מא) שלא לדרוש אל המתים. (מב) שלא לשאול באוב. (מג) שלא לשאול בידעוני. (מד) שלא לכשף. (מה) שלא להקיף פאת ראש. (מו) שלא להשחית פאת זקן. (מז) שלא יעדה איש עדי אשה. (מח) שלא תעדה אשה עדי איש. (מט) שלא לכתוב קעקע. (נ) שלא להתגודד. (נא) שלא לעשות קרחה על מת.

וביאור כל המצוות האלו בפרקים אלו:

 • פרק ראשון: בימי אנוש טעו בני האדם...
 • פרק שני: עיקר הצווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים...
 • פרק שלישי: כל העובד כוכבים ברצונו בזדון חייב כרת...
 • פרק רביעי: מדיחי עיר מישראל הרי אלו נסקלין...
 • פרק חמישי: המסית אחד מישראל בין איש בין אשה הרי זה נסקל...
 • פרק ששי: העושה אוב או ידעוני ברצונו בזדון חייב כרת...
 • פרק שביעי: מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה...
 • פרק שמיני: כל שאין בו תפיסת יד אדם...
 • פרק תשיעי: שלשה ימים לפני חגם של עובדי כוכבים...
 • פרק עשירי: אין כורתין ברית לשבעה עממין‏...
 • פרק אחד עשר: אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן...
 • פרק שנים עשר: אין מגלחין פאתי הראש...