רמב"ם הלכות שחיטה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קדושה · הלכות שחיטה | >>


הלכות שחיטה

יש בכללן חמש מצוות: שלש מצוות עשה, ושתים מצות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) לשחוט ואחר כך יאכל. (ב) שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. (ג) לכסות דם חיה ועוף.
(ד) שלא ליקח האם על הבנים. (ה) לשלח האם אם לקחה על הבנים.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר