פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ח ב

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

מים שעקרן הגל והשתחוה להן לא אסרן נטלן בידו והשתחוה להן אסרן אבני הר שנדלדלו ועבדן במקומם מותרות שהרי אין בהן תפיסת יד אדם.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

מים שעקרן הגל והשתחוה להן לא אסרן נטלן בידו והשתחוה להן אסרן - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות ואם מים של רבים הם אינן נאסרים ואם של יחיד הן אע"ג שעקרן הגל אסורים ובפלוגתא דבני ר' חייא ורבי יוחנן היא ולא ידעינן בני רבי חייא מאי סבירא להו וספיקא לחומרא.