רמב"ם הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זרעים · הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין | >>


הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין

יש בכללן תשע מצוות: שמונה מצוות עשה, ואחת מצוַת לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) להפריש ביכורים ולהעלותן במקדש. (ב) שלא יאכל הכהן ביכורים חוץ לירושלים. (ג) לקרות עליהן. (ד) להפריש חלה לכהן. (ה) לתת לכהן זרוע ולחיים וקיבה לכהן. (ו) ליתן לו ראשית הגז. (ז) לפדות בכור הבן, וליתן פדיונו לכהן. (ח) לפדות פטר חמור, וליתן פדיונו לכהן. (ט) לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר