רלב"ג על שופטים א טז

רלב"ג על שופטים • פרק א
א • ו • ז • י • יא • יד • טז • כא • 


והנה בני קיני חותן משה שבו לדת ישראל, ולזה ישבו את יהודה.