רלב"ג על שופטים א ו

רלב"ג על שופטים • פרק א >>
א • ו • ז • י • יא • יד • טז • כא • 


והנה קצצו בהונות ידי אדני בזק ובהונות רגליו להפיל מורך על שאר המלכים, שיראו מלהילחם בישראל, עם שכבר סבב זה ה' יתברך להשיב לו מידה כנגד מידה כמו שזכר: כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים.