רלב"ג על משלי יד ח

"חכמת ערום" - חכמת האיש הערום הוא הבין דרכו, שיילך בה בשיתחכם בדרכים ובסדרים שיובילוהו אל חפציו.

ואולם, "איוולת הכסילים" הוא הבין "מרמה", כי לא יתחכמו למצוא הדרכים הישרים אשר יגיעו בהם אל חפציהם, ולזה השתדלו למצוא דבר אוון ומרמה, ייחשב אצלם שיגיעו בו אל מבוקשם, ולזה לא יבינו דרכם ולא יגיעו אליו.