רי"ף על הש"ס/סוכה/דף יד עמוד ב

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף סוכה - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפסעריכה

נפרדו עליו כשר. רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה. ציני הר הברזל כשרות. לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר:

גמ' נקטם ראשו. אמר רב הונא אמר ר' חנינא לא שנו אלא


רבינו נסיםעריכה