רי"ף על הש"ס/מכות/פרק ב


(דף י.) (ג א)

אלו הן הגולין:

גמ' תאנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד (ג ב) להו מידי דתהוי ליה חיותא אמר ר' זירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון:

הדרן עלך אלו הן הגולין