רי"ף על הש"ס/יומא/דף ה עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

הטקסט קיים בדף הפרק. הוא אינו מוצג כאן בגלל היעדר {{דף רי"ף}} ותגי קטע. אם ברצונכם לתרום לוויקיטקסט אנא הוסיפו אותם במקום המתאים.

 

רבנו ניסים (הר"ן)

פשעם. למדת שיש עבירה שצריכה יסורין ומסתמא הקל לקלה והחמור לחמורה:

חלול השם:    חוטא ומחטיא לאחרים:

באזני ה' צבאות:    אמר הנביא ע"ה באזני אמר הקב"ה אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון למדת שיש עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה:

ולא יהיבנא דמי לאלתר:    שכשאני מאחר לפרוע הוא מחשב שאני גזלן וילמד ממני להיות מזלזל בגזל:

כגון אנא דמסגינא וכו':    ואין הכל יודעין שנחלשתי בגרסתי ולמידין ממני להתבטל מתלמוד תורה:

שחבריו בושים משמועתו:    מחמת שם רע היוצא עליו:

שרי ליה מאריה:    ימחול לו הקב"ה:

קורא:    מקרא:

ושונה:    משנה:

ומשמש תלמידי חכמים:    ללמוד תלמוד שמבין טעמי המשניות:

באמור להם עם ה' אלה:    רישיה דקרא ויחללו את שם קדשי כלומ' כשאדם עובר עבירה ופורענות באה עליו אומרים מה הועיל לו ראו החכמים והחסידים רעה באה עליהם שנאמר ויחללו את שם קדשי ובמה חללהו באמור להם העובד כוכבים שגלו ביניהן ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו נמצא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט:

שבא דבר עבירה לידו:    אותה עבירה שנכשל בה כבר:

באותו מקום:    שעבר בה כבר את העבירה:

ובאותו פרק:    שהוא בבחרותו כמו שהיה:

ובאותה אשה:    שנכשל בה כבר שמתוך שדומה לגמרי לעבירה שנכשל בה כבר יצרו מתגבר עליו ואומר לו ראה פלונית באותו מקום באותו פרק קום עשה מה שעשית כבר וכשהוא פורש ה"ז תשובה שלימה:

כאן בעבירות שבין אדם לחבירו:    בהנהו מכסה פשעיו לא יצליח שצריך להרבות עליו רעים שימחול לו:

וחטאתי נגדי תמיד:    הרי היא תמיד כאלו לנגדי עומדת:

וצריך לפרט את החטא:    שאומר ח"א פלוני חטאתי:

כרבי ינאי:    לא הזכיר העון אלא למעטו ולומר אתה גרמת להם ופסק הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהל' תשובה שצריך לפרוט את החטא:

מפרסמין את החנפין:    שהם רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיהן מצוה לפרסמן:

מפני חלול השם:    שבני אדם למדין ממעשיו שסבורים עליו שהוא צדיק ועוד כשפורעניות באה עליו בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו:

שנאמר ובשוב צדיק:    סיפיה דקרא ונתתי מכשול לפניו אני ממציא לו חטא שיכשל בו לעיני בני אדם כדי שיפרסמו את מעשיו:

אין מספיקין בידו לעבור עבירה:    הקב"ה מדחה מלפניו את העבירה שלא תבא לידו:

כי לא תעזוב נפשי:    למדנו שהקב"ה מונע את החטא מלהכשילו:

עשוק בדם נפש:    מחוייב בנפש שגרם לו שתאבד:

עד בור ינוס אל יתמכו בו:    שלא יפול אלא מניחין אותו ויפול בבור גיהנם:

מתני' האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות [תשובה] בגמרא פריך אחטא ואשוב תרי זימני למה לי ומשני כדרב הונא דא"ר הונא כיון שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ואין מספיקין בידו לעשות תשובה וכן אחטא ויוה"כ מכפר מתוך שהוא סומך על כך עובר עבירות ואינו שב:

את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו:    עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר דריש ליה הכי מכל חטאתיכם שהם לפני ה' תטהרו ביוה"כ:

גרסינן בפ"ק דשבועות חומר בשעיר מביוה"כ שהשעי' מכפר מיד ויוה"כ אינו