רי"ף על הש"ס/גיטין/דף יח עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

אבל גרושה משביעין אותה:

התקין ר"נ שתהא נודרת וכו':

אמר רב הונא לא שאנו אלא שלא נישאת אבל נישאת אין מדירין אותה מ"ט דמפר לה בעל כי לא נישאת נמי לכי מנסבה מפר לה בעל אין בעל מפר בקודמין :

אמר אמימר הילכתא אפילו למ"ד נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה והנ"מ לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה דההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אהא דהוה פשע בינוקי אהדריה רבינא דלא אשכח דדייק כותיה:

העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם:

מפני תיקון העולם הא דאוריית' היא דכתיב ירמיה לב וכתוב בספר וחתום והעד עדים אמר רבא לא צריכא לר"א דאמר עידי מסירה כרתי תקינו רבנן עידי חתימה זמנין דמייתי סהדי אי נמי זמנין דאזלי למדה"י מהא שמעינן דלא צריכינן לעידי מסירה אלא היכא דליבא עידי חתימה אבל היכא דאיכא עידי חתימה סגי בלא עידי מסירה והוא דנפיק גיטא מתותי ידה וא"ת הא איתמר (דף ה:) בפני כמה נותנו לה ר' יוחנן ור' חנינא ח"א בפני שנים וח"א בפני ג' התם משום דבעינן לקיימו ועוד לכתחלה בעינן עידי מסירה וכי קאמרינן אנן דיעבד:

התקין הלל פרוזבול וכו':

 

רבנו ניסים (הר"ן)