רי"ף על הש"ס/גיטין/דף יא עמוד א

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

והני מילי בגיטין אבל בשאר שטרות בעינן כתב שאינו יכול להזדייף כדכתבינן לעיל:

מתני' הכל כשרין לכתוב את הגט ואפי' חרש שוטה וקטן האשה כותבת גיטה והאיש כותב שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו:

הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים קיבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה עובד כוכבים ונתגייר פסול אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בדעת כשר:

גמ' והא לאו בני דעה נינהו א"ר הונא והוא שהיה גדול עומד

 

רבנו ניסים (הר"ן)