רי"ף על הש"ס/גיטין/דף ה עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

ככתובין וכמסורין דאמו לא שנא אמר תנו לו מנה זה ולא שנא אמר תנו לו מנה סתם קני ולא אמרינן שמא מנה קבור קאמר ובהדיא אמרי' והלכת' למנה קבור לא חיישינן אמר רב הונא אמר רב אמנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ל"ש מלוה ול"ש

 

רבנו ניסים (הר"ן)