רי"ף על הש"ס/בבא קמא/דף ו עמוד ב


צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

ואי אמר אזמינהו לדינא בהדאי לארץ ישראל מזמנינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה בין כך ובין כך משמתינן ליה לסלוקי היזקיה מדר' נתן. דתניא, ר' נתן אומר: מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר (דברים כב) "ולא תשים דמים בביתך":

מתני' חמשה תמין, וחמשה מועדין. הבהמה אינה מועדת, לא ליגח, ולא ליגוף, ולא לישוך, ולא לרבוץ, ולא לבעוט: השן מועדת לאכול את הראוי לה, והרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם:

גמ' ותו ליכא? והא איכא הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש אמר רבינא: חסורי מיחסרא והכי קתני חמשה תמין הן ואם הועדו חמשתן מועדים ושן ורגל מועדים מתחלתן וזה הוא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק מחלוקת ר' טרפון ורבנן. רבי טרפון אומר: נזק שלם וחכמים אומרים חצי נזק (גירסת מהר"ם) ויש מועדין אחרים כיוצא בהן:

מתני' הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדים רבי אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם: מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה:

גמ' מאי עלייה? אמר רבי אלעזר: מעולה שבנכסיו וכן הוא אומר (דה"ב לב) וישכב (גי' ד"ת חזקיה )אסא עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בית דויד ואמר רבי אלעזר אצל מעולין שבמשפחה ומאן נינהו? דוד ושלמה: וכבוד עשו לו במותו אמר רבא: שהושיבו ישיבה על קברו פליגי בה ר' נתן ורבנן. חד אמר: ג' וחד אמר ז' ואמרי לה שלשים:

סליקו להו ארבעה אבות

 

נימוקי יוסף

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

נימוקי יוסף על הרי"ף