רי"ף על הש"ס/בבא קמא/דף ו עמוד א


צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

שלשה הוו, אמר רב נחמן בר יצחק: שלשה כללות בארבעה מקומות:

מתני' שום כסף ושוה כסף - בפני בית דין, על פי עדים בני חורין ובני ברית, והנשים בכלל, והניזק והמזיק בתשלומין:

גמ' מאי שום כסף? אמר רב יהודה: שום זה לא יהא אלא בכסף. תנינא להא דתנו רבנן: פרה שהזיקה טלית וטלית שהזיקה פרה - אין אומרים תצא פרה בטלית וטלית בפרה אלא שמין אותה בדמים:

שוה כסף - כדתניא: שוה כסף - מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות. מאי משמע? אמר רבא בר עולא: דבר השוה כל כסף. ומאי ניהו? קרקע, דאין להן אונאה. אי הכי, עבדים ושטרות נמי. אלא אמר רב אשי: שוה כסף ולא כסף עצמו. והני כולהו כסף נינהו, והתניא: "ישיב" לרבות שוה כסף ואפילו סובין. הכא במאי עסקינן? ביתמי. כלומר, הא דתניא: אין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות - ביתמי הוא, דמטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי. אימא סיפא: קדם ותפס מטלטלין - בית דין גובין לו מהן. ואי ביתמי, אמאי גובין לו מהן? כדאמר רבא אמר רב נחמן: בשתפס מחיים. הכא נמי בשתפס מחיים. והשתא דתקינו רבנן לבעל חוב לגבות מן המטלטלין, גובה מיתמי בין ממקרקעי בין ממטלטלי, וכן הלכה. ואיכא מאן דפריש דכי תקינו רבנן לבעל חוב משום שלא תנעול דלת בפני לוין, אבל לניזק לא תקינו מידי, הלכך היכא דלית ליה למזיק קרקע ומת, אין לניזק כלום ממטלטלין של יתומים:

בפני בית דין - פרט לבית דין הדיוטות:

ע"פ עדים (דף טו.) בני חורין ובני ברית בני חורין למעוטי עבדים בני ברית למעוטי עובדי כוכבים דהני לאו בני עדות נינהו: והנשים בכלל הנזק דאמר רב יהודה אמר רב, וכן תני דבי רבי ישמעאל: אמר קרא (במדבר ה׳:ו׳ ) "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם" השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה:

והניזק והמזיק בתשלומין:

ירושלמי מלמד שזה משלם חצי נזק וזה מפסיד חצי נזק: איתמר פלגא ניזקא רב פפא אמר: פלגא ניזקא ממונא. ורב הונא בריה דרב יהושע אמר: פלגא ניזקא קנסא: והלכתא- פלגא ניזקא קנסא בר מחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דממונא הוא: והשתא דאמרת פלגא ניזקא קנסא האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכל תרננולי רברבין ולא מגבינן בבבל ודוקא רברבי אבל זוטרי אורחיה הוא ואי תפס לא מפקינן מיניה

 

נימוקי יוסף

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

נימוקי יוסף על הרי"ף