רד"ק על תהלים כו

א עריכה

לדוד שפטני יהוה שפטני וראה אם לבבי ישר אליך וכפי לבבי שפטני.


כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד: כלומר בתם לבבי ובכל אשר היה לי בטחתי ביי', לפיכך אין ראוי לי שאמעד.

ובדרש (שוחר טוב בהפוך חלקי המאמר): כתוב אחד אומר שפטני וכתוב אחד אומר (תהלים קמג ב): ואל תבוא במשפט את עבדך? אמר דוד לפני הקדוש, ברוך הוא: בשעה שאתה דן את הרשעים שפטני; בשעה שאתה דן את הצדיקים אל תבוא במשפט את עבדך!

ב עריכה

בחנני יהוה ונסני וכפי שתמצא בלבי תדינני צרופה ‏[1] כליותי ולבי: תמצאם ככסף נקי.

ואמר: כליותי, כי הם היועצות (בבלי ברכות סא א) ; ואמר לבי, כי הוא המבין ובעל המחשבות (שם) ; וכתב; צרופה על כל מחשבה ומחשבה שהיא בלי שום סיג: וכפי מחשבותי שפטני: כי אף על פי שמעשי אינם טובים לפעמים, לבי הוא ישר בכל עת.

ולפי המעשים אמר: ואל תבוא במשפט את עבדך.


ג עריכה

כי חסדך לנגד עיני לפיכך לא נטה לבי מאחריך כי תמיד חסדך לנגד עיני; לפיכך והתהלכתי באמתך: כמו (בראשית ו ט): את האלהים התהלך נח, שהתהלך בדרכי האלהים באמת ובישר לבב.


ד עריכה

לא ישבתי עם מתי שוא כדי שלא אלמד ממעשיהם ומדבריהם הרעים.


ועם נעלמים שעושים חטא בסתר ונעלמים מבני אדם.

לפיכך אמר: לא אבוא: לא נכנסתי עמהם במקום סתרם.

ועוד כפל הענין במלות שונות, ואמר:

ה עריכה

שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב: הרשעים שנאתי להתחבר עמהם ולשבת אתם, אבל מושבי בבית אלהי ושם אלך תמיד.


ו עריכה

ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה: וכשארחץ בנקיון כפי אז אסבבה את מזבחך יי' להקריב עם עולותי.

לא כרשעים שמביאים עולות בידיהם וידיהם דמים מלאו; אבל אני ארחץ בנקיון כפי שלא יהיה בידי שום עון כשאבא להקריב עולות.


ז עריכה

לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך: לשמע כמו להשמיע; וכן (ישעיהו כג יא): לשמד מעזניה כמו להשמיד.

אמר: אבא בית מזבחותיך להשמיע שם בפני קהל קדושים תודה בקול רם.

והוא שיהיה מודה בפניהם על החסדים שעשה לו האל והצילו מכל צרה ולספר כל הנפלאות שעשה עמו בעתות צרותיו.


ח עריכה

יהוה אהבתי מעון ביתך קהל מרעים שנאתי, אבל מעון ביתך אהבתי; והוא הבית שהיה בו הארון, ושם הלוים והכהנים נביאים וחסידים וקדושים משרתי האל כמו אסף ואחיו.


ומקום משכן כבודך: כי במקום שהיה בו הארון שם היה שוכן הכבוד על הנביאים ואנשי רוח הקדש.


ט עריכה

אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי: וכיון שבחרתי אני חברת הצדיקים אל תאסף עם חטאים נפשי, כלומר שלא אמות מיתת חטאים ואנשי דמים, כי נפשם כמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו (שמואל ב יד יד), ונפשי תאסף אל כבודך במותי.


י עריכה

אשר בידיהם זמה כמו (הושע ו ט): כי זמה עשו.

ענין תועבה ומעשה רע, כמו ההרג והמכה שיעשו בידיהם.

וכן השחד שיקבלו כמו שאמר: וימינם מלאה שחד: ויש לפרש בידיהם: ברשותם, כמו (במדבר כא כו): ויקח את כל ארצו מידו; (בראשית כד י): וכל טוב אדניו בידו, כלומר: ברשותם ממון מקבץ מגזל ועון, והוא במעשה, והוא זמה.


יא עריכה

ואני בתמי אלך שלא אתעסק בדברי מרמה לא במחשבה ולא במעשה.


פדני מצרות וחנני: מטובך כפי שתראה תם לבבי ואז אודה את שמך ואמר:

יב עריכה

רגלי עמדה במישור כלומר: שלא מטה רגלי, לפיכך במקהלים אברך יהוה:

  1. ^
    • הערת המדפיס: יתיר ו.