רבנו יונה על משלי יג ב

רבנו יונה על משלי • פרק יג
ב • ט • 


(משלי יג ב): "מפרי פי איש יאכל טוב" - אם הוכיחו (ראו פסוק א) - הנה שכר התוכחת איתו.

"ונפש בוגדים חמס" - תאוות הבוגדים - חמס. ואיך יוכיחו את בניהם, כי אחרי שתאוות הבוגד חמס וכן תאוות הרָשע רֶשע, לא יקשה בעיניו באחוז בנו במידות הרעות ההנה, ולא יכנו בשבט להסירו מהן.

גם אם יוכיח, ידוע הדבר, כי המוכיח ואין ליבו שלם עם דברי תוכחתו, לא יוכל ליישב הדברים עד שיהיו נשמעים.