רבינו חננאל על הש"ס

פירושי רבינו חננאל בן חושיאל למסכתות התלמוד

מסכת ברכות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |


מסכת שבת:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד |

מסכת עירובין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת פסחים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת יומא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח |

מסכת סוכה:    א | ב | ג | ד | ה |

מסכת ביצה:    א | ב | ג | ד | ה

מסכת ראש השנה:   א | ב | ג | ד

מסכת תענית:    א | ב | ג | ד

מסכת מגילה:    א | ב | ג | ד

מסכת מועד קטן:    א | ב | ג

מסכת חגיגה:    א | ב | ג


מסכת יבמות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מסכת כתובות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מסכת נדרים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת נזיר:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת סוטה:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת גיטין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת קידושין:    א | ב | ג | ד |


מסכת בבא קמא:    א | ב | ג | ד | (ה-י, לא נמצא בכת"י שלפנינו)

מסכת בבא מציעא:    א | ב | ג | ד | (ה-י, לא נמצא בכת"י שלפנינו)

מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת סנהדרין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת מכות:    א | ב | ג |

מסכת שבועות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח |

מסכת עבודה זרה:    א | ב | ג | ד | (ה, לא נמצא בכת"י שלפנינו)

מסכת הוריות:    א | ב | (ג, לא נמצא בכת"י שלפנינו)


מסכת חולין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב |


הערה:

  • בחלק מהמסכתות, בעיקר מועד ונזיקין, נדפס הפירוש בצד ש"ס וילנא, ובחלק אחר נשמר בכתבי יד עד השנים האחרונות.