פרדס רמונים ל ה

פרק חמישיעריכה

ענין התמורה להאיר אות באות ברל"א שערים כאשר נבאר. ויש חלוק בין צרוף לתמורה כגבוה שמים על הארץ. והטעם כי הצירוף תשתפכנה אבני קדש ולא תתהפכנה מאותיות אלו לאותיות אלו זולת שהם בראש הצירוף ואותם שהם בראש הצירוף הם אותם שבסוף הצרוף אלא שהוא כמו גלגל המתגלגל מראשו לסופו ומסופו לראשו ונעשה ראש סוף וסוף ראש, ראש תוך ותוך ראש, סוף תוך ותוך סוף. והאותיות לעולם לא ישתנו ואף אם ישתנו בסדרם אבל התמורה הוא חילוף האותיות בכ"ב אלפא ביתות כאשר נבאר כמו המשל שם ידו"ד אלד"ינו ידו"ד המתחלף באבג"ד כוז"ו במוכס"ו כו"זו. ובאתב"ש מצפ"ץ תכצ"מטפ מצפ"ץ וכן בשאר אלפ"א ביתו"ת עד כ"ב. ודרך זה משובחת מהגימטריא כאשר נבאר כי בגימטריא יתחלפו האותיות ואף שאין מספר אלו כמספר א' כי לפעמים משלש יעשו ארבע ומארבע שלש כאשר נבאר:

אלו הם כ"ב אלפ"א שבהם יתחלפו האותיות כאשר באו בספר יצירה וקראם רל"א שערים מפני שהם רל"א זוגות:

 • אל בת גש דר הק וץ זף חע טס ין כמ:
 • אב גת דש הר וק זץ חף חע יס כן למ:
 • אג דת הש ור זק חץ טף יע כס לן במ:
 • אד בג הת וש זר חק טץ יף כע לס מן:
 • אה בד ות זש חר טק ין כף לע מס גן:
 • או בה גד זת חש טג יק כץ לף מע נס:
 • אז בו גה חת טש יד כק לץ חף נע דס:
 • אח בז גו דה טת יש כר לק מץ נף סע:
 • אט בח גז דו ית כש לר מק נץ סף הע:
 • אי בט גח דז הו כת לש מר נק סץ עף:
 • אכ בי גט דח הז לת מש נר סק עץ יף:
 • אל בך גי דט הח וז מת נש סר עק פץ:
 • אמ בל גס די הט זה צת סש ער פק זן:
 • אנ בם גך דק הי וט זח סת עש פר צק:
 • אס בן גמ דל הס וי זט עת פש צר חק:
 • אע בס גנ דמ הל וכ זי חט פת צש קר:
 • אף בע גס דנ המ ול זכ חי צת קש טר:
 • אץ בף גע דס הג ומ זל חס טי קת רש:
 • אק בץ גף דע הס וג זם חל טב רת יש:
 • אר בק גץ דף הע וס זג חמ טל יב שת:
 • אש בר גק דן הף וע זס חג טמ יל כת:
 • את בש גר דק הץ וף זע חס טן ימ כל:

ע"כ נשלמו רל"א שערים שבספר יצירה ובהם מתחלפות האותיות כל אשר יצטרף אל החילוף השמות והכחות:

עוד יש אלפא ביתות אחרות מצאנו מפוזרות בין דברי הספרים הישנים ואלו הם הראשונה האלפא ביתא הישר והיא זאת:

 • אב גד הו זח טי כל מג סע פצ קר שת מנצפך:
 • אחס בטע גיף דכץ הלק ומר זנשת:
 • איק בכר גלש דמת הנך וסם זען חפף טצץ:
 • אל בם גן דס הע וף זץ חק טר יש כת:
 • אט בח גז דו הנ סם על פך צי קת רש:
 • תשרק צפעס נמלך יטחז והדגבא

שער ל' שער הצירוף ומלבד הרל"א האלה מצאנו עוד בפי בעלי החכמה רל"א שערים כתובים פנים ואחור ואלו הן:

רל"א שערים פנים:

 • אב בג גד דה הו וז זח חט טי יב כל לם מג נס סע עפ פץ צק קר רש שת:
 • אג בד גה דו הז וח זט חי טכ יל כמ לן מס נע ספ עץ פק צר קש רת:
 • אד בה גו דז הט וט זי חכ טל ימ כן לס מע נף חץ עק פר ש קת:
 • אה בו גז דח הט וי זכ חל טמ יג כס לע מף נץ סק ער פש צת:
 • או בז גח דט הי וכ זל חמ טן יס כע לף מץ נק סר עש פת:
 • אז בח גט די הכ ול זמ חן טס יע כף לץ מק נר סש עת:
 • אח בט גי דכ הל ומ זן חס טע יף כץ לק מר נש סת:
 • אט בי גכ דל המ ון זס חע טפ יץ כק צר מש נת:
 • אי בכ גל דמ הן וס זע חף טץ יק כר לש מת:
 • אכ בל גמ דן הס וע זף חץ טק יר כש לת:
 • אל במ גן דס הע וף זץ חק טר יש כת:
 • אמ בן גס דע הף וץ זק חר טש ית:
 • אן בס גע דף הץ וק זר חש טת:
 • אס בע גף דץ הק ור זש חת:
 • אע בף גץ דק הר וש זת:
 • אף בץ גק דר הש ות:
 • אץ בק גר דש הת:
 • אק בר גש דת:
 • אר בש גת:
 • אש בת:
 • את: