פסחים קכא ב

תלמוד בבלי


תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך או אבי הבן מברך כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא אמרו ליה אאבי הבן מברך שתים והילכתא אבי הבן מברך שתים:


עין משפט ונר מצוהעריכה

קטז א מיי' פ"יא מהל' ביכורים הלכה ה , סמג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף י:

ראשונים נוספיםעריכה

 

רבינו חננאל