עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/191

דף זה לא עבר הגהההוא היה תלמידו דר' אלעזר בר' ינאי ואמר תמיד בשמו כגיטין לא. מאי מע"ל ר' יוחנן אמר מע"ל של בדיקה ר"א בן אנטיגנוס אומר משום ר"א בר' ינאי מע"ל של הנחה, ובחולין ט. אומר משום ר"א בר' ינאי, וכן חולין נה: חולק רב"בח אם ר"א בן אנטיגנוס שאמר משום ר"א בר' ינאי, וכן שם נו: אומר משום ר"א בר' ינאי אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה, וכביצה לד. איתא המאמר להיפוך שר"א בר' ינאי אומר משמו וצ"ל כמו בחולין וכן הוא בדק"ס, ובר"שי שם נפל ג"כ הטעות הזה ור"שי כיון בלשונו הקדוש לתקן שבל נטעה לומר שהוא תנא ולכן אומר ה"ג אר"א וכו', ובזה סרה קושיית סה"ד, ובשבת קג: אמר משום ר"א בן יעקב וצ"ל ר"א בר' ינאי וכן הוא בהרי"ף ובקד"ס, וכן מצינו הרבה פעמים בירושלמי שאמר בשם ר"א בר' ינאי כברכות פ"ב ר"הו, מעשרות פ"ד ה"ג, גיטין פ"ג ה"ח, ב"מ פ"ז ה"ד, ובברכות פ"ה סה"ב ר' זעירא ר"א בן אנטיגנוס בשם ר' ינאי צ"ל ר"א בר' ינאי.


ר' אלעזר בר ביסנא

נזכר ב"ר פ"יח-א בשם ר' אחא.


ר' אלעזר בר ברכיה

נשאר לנו ממנו אך מאמר אחד בסנהדרין צד: שאמר אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי המציק לו.


אבא אלעזר בן גימל

(תנא דברייתא).

נשאר לנו ממנו ברייתא אחת שמובא כמה פעמים בש"ס, כביצה יג:, מנחות נד: דתניא אבא אלעזר בן גימל אומר וחשב לכם תרומתכם וכו', ובגיטין ל: גרס בן גמלא, ובבכורות נח: בן גומל, ומקור הברייתא הוא מספרי קרח פ' ונחשב, ושם אבא אלעזר בן גמליאל (וגימל הוא קיצור השם) וחולק שם עם ר' ישמעאל.


ר' אלעזר בן דגלאי

ערך ר"א בן דלגאי.


ר' אליעזר בן דהבאי

נשאר לנו ממנו מאמר יקר במס' כלה רבתי ספ"ב שאמר כל הנותן שלום לרבו והאומר דבר שלא שמע מרבו והחולק על ישיבתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר בשם רבו מביא גאולה לעולם. והמאמר הזה מובא ברכות כז: ושם חסר תיבת "בן דהבאי".


ר' אלעזר בן דלגאי

נזכר במשנה תמיד פ"ג מ"ח שאמר עזים היו לבית אבא בהר מכוור והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת, ושם במשנה איתא בן דגלאי אבל במתניתא דבני מערבא גרס בן דלגאי וכן הוא בירושלמי סוכה פ"ה ה"ג, וביומא לט: גרס בן דולגאי, ויש גורסין שם ר' יוסי בן דולגאי.

ובעיתון "השקפה" שנה ז' גליון לב כותב הרב ר' ברוך חומה מירושלים שמצא במשניות דפוס בומבורגי בוינציאה שנת רפח ושם א"ר אלעזר שני דלגי עזים וכו', וישער שהמעתיק הראשון כתב ב' דלגי עזים, ובא המעתיק השני וכתב "בן דלגי", ואם כי דבר חכמה דיבר אבל קשה מאוד לשבש בארבע מקומות, וכן צריכין אנו לשבש ולומר "ר' אליעזר" כי ר' אלעזר (בן שמוע) לא היה בזמן הבית, ועוד שלא מצינו בשום מקום בש"ס לקרא "דלגי" על עדרי צאן.


אבא אלעזר בן דולעאי

נזכר במשנה מקואות ספ"ב חולק עם ר"מ, ר' יהודה ור"א ור' שמעון.