עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק ב

דף טו עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ד מהלכות תענית הלכה א ב ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א:

ב ב מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ז , טור א"ח סימן תקעט:

דף טו עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה יז , טור א"ח סימן תקעט:

ד ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ב:

ה ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג:

ו ד מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ו:

ז ה ו מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

ח ז מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יב:

ט ח מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה יא:

י ט מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעב סעיף א :

יא י מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג והלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג וסעיף ד:

יב כ מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעב סעיף ב:

יג ל מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א:

דף טז עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א:

טו ב מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף ג:

טז ג מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א:

יז ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ג:

יח ה מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א [ וסימן נג סעיף ד ]:

דף טז עמוד בעריכה

יט א ב מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעט סעיף א [ וסימן נג סעיף ד ]:

כ ג מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ו , טור א"ח סי' תקעט:

כא ד ה מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה טו:

דף יז עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמ"ג עשין קעו:

כג ב ג ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ז:

כד ה מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יב , ומיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה יא:

כה ו מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ה:

כו ז מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ו:

כז ח מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יא , סמ"ג עשין קעב:

כח ט מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , ומיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יא , סמ"ג עשין רב:

כט י מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה י:

דף יז עמוד בעריכה

ל א ב מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יז , סמ"ג לאוין ש ולאוין ? , טור ושו"ע או"ח סי' צט סעיף ב:

לא ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין שם:

לב ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יד:

לג ה מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א:

לד ו מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יד:

דף יח עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יג:

דף יח עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ג מהל' מגילה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצו סעיף ג:

לז ב ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעב סעיף ב: