עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יג

דף קה עמוד אעריכה

א ג מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה:

ב ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה טז:

ג ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט:

ד ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י:

ה ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח:

דף קה עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סה:

ז ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יח [ע"ש]:

ח ג מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה:

ט ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יד:

י ה מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יג:

יא ו מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה טו:

יב ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז:

יג ח מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח:

יד ט מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י:

טו י טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף כח:

טז כ מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ז:

יז ל מ מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , ומיי' פ"יב מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ו:

יח נ מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ה:

יט ס מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה א:

כ ע פ מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה י , סמג לאוין רכט:

כא צ ק מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ב , סמג עשין מד"ס ב , [ ברי"ף פ"ג דמ"ק דף רצג. , וברא"ש שם סי' נט ]:

דף קו עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שצד סעיף ה:

כג ב ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז , ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"י מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה:

כד ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז:

כה ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף א:

דף קו עמוד בעריכה

כו א ב ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף א:

כז ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ב:

כח ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ב:

כט ז מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ג:

ל ח מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ה:

לא ט מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יט:

לב י מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ו:

דף קז עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה:

לד ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ו:

לה ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ג , סמג שם:

לו ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כח:

לז ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כה , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ז: