עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יב

דף קב עמוד בעריכה

א א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה:

ב ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יח:

ג ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יב:

ד ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יח:

ה ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יד והלכה טז , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה א:

ו ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יג:

דף קג עמוד אעריכה

ז א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה:

ח ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה א:

ט ד ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ה:

י ו מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה:

יא ז מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה י:

יב ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יז:

יג ט י כ מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יד:

יד ל מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יד:

דף קג עמוד בעריכה

טו א ב מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה י:

טז ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז:

יז ד מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ה:

יח ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז:

יט ו מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ז:

כ ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יט , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעד סעיף ג:

כא ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' לו סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעד סעיף ה:

כב ט מיי' פ"ז מהל' תפילין הלכה יא , ומיי' פ"ח מהל' תפילין הלכה א והלכה ב , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רעה סעיף א:

כג י מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רעה סעיף ג:

כד כ ל מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ה , סמג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף ה:

דף קד עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה:

כו ב מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יא:

כז ג ד מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה טז:

כח ה מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ד וסעיף ה:

כט ו מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יד:

ל ז מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יא:

לא ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יג:

לב ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ג:

לג י מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ב:

לד כ מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף יב ועיין בבית יוסף:

לה ל מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ט:

לו מ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח:

לז נ מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יב:

לח ס מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יג:

דף קה עמוד אעריכה

לט א ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ח: