עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יא

דף צו עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף א:

ב ג מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יט:

ג ד מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יח:

דף צו עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה:

ה ב מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ז:

דף צז עמוד אעריכה

ו א ב ג מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה:

ז ד ה מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנג סעיף א:

ח ו מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה טז:

דף צז עמוד בעריכה

ט א ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז והלכה יט:

י ג ד מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה כא:

יא ה מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה טז:

דף צח עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ז וסעיף יד:

דף צט עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ז:

יד ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנד סעיף א:

דף צט עמוד בעריכה

טו א ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ג והלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ג:

טז ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כ:

יז ד מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כא:

יח ה מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

דף ק עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כב:

כ ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כג:

כא ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יב:

כב ד מיי' שם:

כג ה מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה י , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף י:

כד ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה טז:

כה ז מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף לו:

כו ח ט מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה כב:

כז י מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה טז [ ועיי"ש בכסף משנה ]:

דף ק עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ד והלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יד:

כט ב ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה כד:

ל ד מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה:

לא ה ו מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ה , ומיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יח , וטור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף א:

(לא) (ז) [ מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנה ריש סימן ]:

דף קא עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף א:

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ב בהג"ה:

לד ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה יח:

לה ד מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה טז:

דף קא עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יג:

לז ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה , סמג עשין א:

לח ג ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ג:

לט ה מיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה ו:

דף קב עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יט , ומיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

מא ב מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה:

מב ג ד מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ח:

מג ה ו מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יג:

מד ז מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד: