עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ט

דף פב עמוד אעריכה

א ה מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמג סעיף א:

דף פב עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה ד:

ג ב מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

ד ג מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב:

דף פג עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה:

ו ב מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה ו , סמג עשין רמג:

דף פג עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה א והלכה ב:

ח ב מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד:

ט ג מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב והלכה ה:

י ד מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א:

יא ה ו ז מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה ט:

יב ח מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:

דף פד עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"כז מהל' כלים הלכה ג:

יד ב מיי' פ"כז מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"כה מהל' כלים הלכה טו , ומיי' פ"כו מהל' כלים הלכה ו:

טו ג מיי' פ"כז מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב:

טז ד מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ח , ומיי' פ"יח מהל' כלים הלכה א:

יז ה מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יג , ומיי' פ"כג מהל' כלים הלכה א:

דף פד עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יג , ומיי' פ"כג מהל' כלים הלכה א:

יט ב מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה ט , סמג לאוין רעט:

דף פה עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י:

דף פה עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה יא:

כב ב ג מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י:

כג ד ה מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה טו:

דף פו עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ט:

כה ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

כו ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף א:

כז ד מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה יא והלכה יב , סמג עשין רל:

כח ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף ה:

דף פו עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה יג:

ל ב ג מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה טז:


דף פח עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה יג:


דף פט עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ד:

לג ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ה:

לד ג מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ח:

דף צ עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ח:

לו ב ג מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ה:

לז ד מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ט:

לח ה מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה כח:

לט ו מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ו:

דף צ עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה יח:

מא ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ז:

מב ג מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה יג: