עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ז

דף סז עמוד ב עריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב':

ב ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג':

דף סח עמוד א עריכה

ג א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ט':

דף סח עמוד ב עריכה

ד א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ו', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב', סמג עשין ריג:

דף סט עמוד א עריכה

ה א מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב':

ו ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ב', סמג עשין ריג:

ז ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ב', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג':

דף סט עמוד ב עריכה

ח א מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ז':

ט ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א':

י ג ד מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שד"מ סעיף א':

יא ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שד"מ סעיף ב':

דף ע עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ד':

דף עא עמוד א עריכה

יג א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י':

יד ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה י"א:

טו ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י':

טז ד מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א', סמג עשין ריג:

יז ה מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד':

יח ו מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ז, סמג שם:

יט ז מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א':

דף עא עמוד ב עריכה

כ א מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ט':

כא ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה י':

כב ג מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א' והלכה ט, סמג עשין ריג:

דף עב עמוד א עריכה

כג א ב ג מיי' פ"ט מהל' שגגות הלכה ו':

דף עב עמוד ב עריכה

כד א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז':

כה ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י"א:

דף עג עמוד א עריכה

כו א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז':

כז ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח':

כח ג מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה:

דף עג עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג':

ל ב מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ג' והלכה ט:

לא ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ב':

לב ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ד':

לג ה מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ב':

לד ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה א':

לה ז מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ז:

לו ח מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה:

לז ט מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף ט':

לח י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"א, סמג שם:

דף עד עמוד א עריכה

לט א ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף א':

מ ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ד':

מא ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף א' וסעיף ב:

מב ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ג':

מג ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ה':

דף עד עמוד ב עריכה

מד א מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ה', ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט"ו, ומיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ח, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף י"ב:

מה ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט"ו:

מו ג ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ו', סמג שם:

מז ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ג:

מח ו ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז':

מט ח מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ז':

נ ט מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ו':

נא י מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ז סעיף א':

נב כ מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט':

נג ל מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י':

דף עה עמוד א עריכה

נד א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף ו':

נה ב שו"ע יו"ד סימן קעט סעיף יט:

נו ג סמג עשין מז:

נז ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ה':

נח ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ב:

נט ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז':

ס ז מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

סא ח ט מיי' פי"א מהל' שבת הלכה א':

דף עה עמוד ב עריכה

סב א ב ג מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף ה':

סב (א) [ מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א', ומיי' פי"א מהל' שבת הלכה י"ז ]:

סב (ג) [ מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ו' ]:

סג ד מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ז':

סד ה מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ו', ומיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ו:

סה ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ח:

סו ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט"ז:

סז ח מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף ב':

סח ט י מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף ג':

סט כ מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט"ז, ומיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ד', סמג שם:

ע ל מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ז' והלכה ח, ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ה':

ע (ל) [ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה י"ח והלכה יט ]:

עא מ נ מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ב:

דף עו עמוד א עריכה

עב א ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ג':

(עב) (ב) [מיי' שם]:

דף עו עמוד ב עריכה

עג א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה א':

(עג) (א) מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ט"ו והלכה יח, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף א' וסעיף ג: