פתיחת התפריט הראשי

דף סז עמוד בעריכה

דף סח עמוד אעריכה

דף סח עמוד בעריכה

דף סט עמוד אעריכה

דף סט עמוד בעריכה

דף ע עמוד בעריכה

דף עא עמוד אעריכה

דף עא עמוד בעריכה

דף עב עמוד אעריכה

דף עב עמוד בעריכה

דף עג עמוד אעריכה

דף עג עמוד בעריכה

דף עד עמוד אעריכה

דף עד עמוד בעריכה

דף עה עמוד אעריכה

דף עה עמוד בעריכה

דף עו עמוד אעריכה

עב א ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ג:

(עב) (ב) [מיי' שם]:

דף עו עמוד בעריכה