עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ה

דף כז עמוד בעריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יז , סמג עשין צו:

ב ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יז:

ג ד מיי' פ"יג מהל' שמיטה ויובל הלכה ב וע"ש בכסף משנה , סמג עשין קנה:

דף כח עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח , ופ"ג הלכה יז יח:

ה ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ז:

ו ג ד מיי' פט"ז מהל' אבות הטומאה הלכה א והלכה ב:

ז ה מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כד:

דף כח עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"טו מהל' אבות הטומאה הלכה ח , ומיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

ט ב מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

י ג מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ב , ומיי' פ"טו מהל' אבות הטומאה הלכה ח:

דף כט עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

דף כט עמוד בעריכה

יב א ב מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

יג ג מיי' פ"י מהל' אבות הטומאה הלכה ג , סמג עשין רמז:

דף ל עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

טו ב מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ב , ומיי' פ"ט מהל' אבות הטומאה הלכה א , ומיי' פ"י מהל' אבות הטומאה הלכה ב וע"ש בכסף משנה , ופי"א הלכות ב ג ד:

טז ג מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ח:

יז ד מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאה הלכה י:

יח ה ו ז מיי' פ"יא מהל' שאר אבות הטומאה הלכה יב:

יט ח מיי' פ"ה מהל' ביכורים הלכה יד , ומיי' פ"ז מהל' ביכורים הלכה יב וע"ש בכסף משנה , טור ושו"ע יו"ד סי' שכג:

דף ל עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' ביכורים הלכה יב:

כא ב מיי' פ"ז מהל' ביכורים הלכה יב , ומיי' פ"יא מהל' שאר אבות הטומאה הלכה טו:

כב ג מיי' פ"ז מהל' ביכורים הלכה יב , ומיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט:

כג ד מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה , [ טור או"ח סי' שצ"ז ]:

דף לא עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ב והלכה ג: