עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק ג

דף כ עמוד ב עריכה

א ב הכל במיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות מהלכה א עד הלכה ז ומהל' יא עד הל' טו:


דף כא עמוד ב עריכה

ב א מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה א':

ג ב מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה א' והלכה ה, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף נ"ב:

ד ג מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף מ':


דף כב עמוד א עריכה

ה א מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה א':

ו ב מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ט"ז:

ז ג ד ה מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' מקואות הלכה כ"ו, ומיי' פ"ו מהל' מקואות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ט':

ח ו מיי' פ"ג מהל' מקואות הלכה כ"ו, ומיי' פי"ב מהל' משכב ומושב הלכה א':

ט ז מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה א':

י ח מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ב' ועי' שם בכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ז:

יא ט י כ מיי' פכ"ג מהל' טומאת מת הלכה א':


דף כב עמוד ב עריכה

יב א ב מיי' פכ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

יג ג ד מיי' פכ"ג מהל' טומאת מת הלכה א':

יד ה מיי' פי"א מהל' פרה הלכה א':

טו ו מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י"ב:

טז ז מיי' פט"ו מהל' טומאת אוכלין הלכה ב':

יז ח מיי' פי"א מהל' פרה הלכה ב':

יח ט י מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאות הלכה ג', ומיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ב', ומיי' פי"ג מהל' כלים הלכה ד':

יט כ ל מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ג':


דף כג עמוד א עריכה

כ א מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ג':

כא ב מיי' פ"י מהל' פרה הלכה ב':

כב ג מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ג':

כג ד ה ו ז מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ו':

כד ח מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ט"ו:

כה ט מיי' פ"א מהל' פרה הלכה י"ד:


דף כג עמוד ב עריכה

כו א ב ג מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ט"ו:

כז ד מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח':

כח ה ו מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ז':

כט ז מיי' פי"ג מהל' פרה הלכה ה':


דף כד עמוד א עריכה

ל א ב מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ז':

לא ג מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה י"א, ומיי' פי"א מהל' אבות הטומאות הלכה ד':

לב ד ה מיי' פי"א מהל' אבות הטומאות הלכה ד':

לג ו ז מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה י"ב, ומיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה ז':


דף כד עמוד ב עריכה

לד א מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה י"ב:

לה ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה ב', סמג עשין רמז:

לו ג ד מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה י"ג:

לז ה ו מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות הלכה ט"ו:

לח ז ח ט מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה א':

לט י מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ב':

מ כ מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ד':


דף כה עמוד א עריכה

מא א מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ה':

מב ב מיי' פי"ד מהל' פרה הלכה ד':

מג ג מיי' פי"ד מהל' פרה הלכה ג':

מד ד מיי' פי"ד מהל' פרה הלכה ד':


דף כה עמוד ב עריכה

מה א מיי' פי"א מהל' מעשר הלכה ו':

מו ב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח':

מז ד ה ו מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ד':

מח ז ח מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ה':

מט ט מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ו':

נ י מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ז':

נא כ מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ו':


דף כו עמוד א עריכה

נב א ב מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ה':

נג ג ד מיי' פי"ב מהל' משכב ומושב הלכה י"ב:

נד ה ו מיי' פי"ב מהל' משכב ומושב הלכה י"ד:

נה ז ח מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ה':

נו ט מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה ט':

נז י מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י':

נח כ מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י"א:


דף כו עמוד ב עריכה

נט א מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י"א:

ס ב מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה י"א:

סא ג ד מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י"א:

סב ה מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א':

סג ו ז ח מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ט"ו:


דף כז עמוד א עריכה

סד א מיי' פי"א מהל' משכב ומושב הלכה י"א [ועי' מה שכתב בזה הכסף משנה בפ"ד מהל' כלים הל' ד ]: